‘Zonnepanelen versus windmolen’

Om het elektriciteitsverbruik te verduurzamen heeft men globaal de mogelijkheden om zonnepanelen of een windturbine aan te schaffen. Het is echter een vergelijk tussen appels en peren. De zonnepanelen leveren uiteraard enkel energie als de zon zich boven de horizon bevindt met verstoringen van het wolkendek. Dus ook in de zomermaanden levert een PV-installatie ’s nachts niets op. Een windturbine heeft daarentegen door het jaar en etmaal een constantere levering. Als echter gekeken wordt naar de benodigde investering bij windenergie, dan blijkt uit de haalbaarheidsstudies van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ dat de investering in een windturbine per wattpiek 3x- 4x groter is ten opzichte van zonne-energie. Zo kent een windturbine ook jaarlijkse onderhoudskosten (smering en onderhoud).

Bij een investering in deze duurzame bronnen wordt vooraf relatief een hoge investering gevraagd, die in de daarop volgende jaren mogelijk langzaam wordt terugverdiend.
Het afnamepatroon is nooit volledig conform het verwachte  wind- en/of zonaanbod, voor een deel zal de opgewekte elektriciteit terug geleverd worden. De economische opbrengst wordt bepaald in hoeverre de geproduceerde energie direct kan worden gebruikt in de bedrijfsvoering, dat wil zeggen; de vermeden inkoop. Omdat over deze energie geen transportkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) betaalt hoeft te worden. Daarnaast is er sprake van teruggeleverde energie, die niet direct gebruikt kan worden in de eigen bedrijfsvoering. Omdat het aandeel terug geleverde stroom (op momenten van relatief veel elektriciteitsaanbod in de markt) groter aan het worden is, zijn grotere energieleveranciers niet altijd meer geïnteresseerd om de rol van afnemer op zich te nemen en deze stroom op piekmomenten terug te nemen. Netbeheerders nemen maatregelen om overbelasting van ons energienet te voorkomen door restricties op te leggen betreffende de hoeveelheid teruggeleverde energie die bedrijven op piekmomenten opwekken en op het energienet willen
zetten. Het is denkbaar dat in de toekomst de variabele kostprijs van onze duurzame teruggeleverde energie naar 0 cent per kWh gaat of zelfs negatief wordt met hogere onbalanskosten voor de teruggeleverde stroom op het landelijke elektriciteitsnet. Daarom is het advies om geen overschot aan elektriciteit te produceren en derhalve de component teruglevering zo klein mogelijk te houden. Dit betekent dat het zon- en/of windaanbod redelijk synchroon dient te zijn aan de eigen energievraag van een bedrijf.

Afschaffing salderingsregeling en hoogte SDE subsidie fluctueert

Minister Wiebes heeft in april 2019 bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen bij een kleinverbruikaansluiting tot 2023 in stand gehouden wordt. Vervolgens wordt tot 2031 het salderen stapsgewijs afgebouwd en daarmee ook de terug te ontvangen energiebelasting. Zoals het nu lijkt wordt vanaf  2023 de regeling jaarlijks met 11% versoberd.  Na 2030 mag er dus waarschijnlijk geheel niet meer gesaldeerd worden. Als de salderingsvergoeding stapsgewijs afgebouwd wordt , dan zal de terugleveringsvergoeding vanuit de energieleverancier meer cruciaal gaan worden.

Ook wordt de SDE+ subsidie voor grootverbruikaansluitingen ieder jaar lager en daalt het subsidiepotje dat beschikbaar wordt gesteld voor de productie van duurzame elektriciteit. Hoe hoog de SDE subsidie jaarlijks is, hangt af van de opbrengst van de zonnepanelen en de energieprijs. Stijgt de energieprijs (zoals afgelopen jaar het geval was), dan krijgt u een lagere SDE subsidie.

Een zonnepaneleninstallatie dient daarom zodanig gedimensioneerd dat er zo weinig mogelijk overschot aan elektriciteit geproduceerd zal worden, zodat u na de mogelijkheid van salderen voor de rest van de levensduur (tot +- 25 jaar) een redelijk doelmatige PV-installatie overhoudt. Uiteraard zal dit nooit geheel overeenstemmen. Zolang er gesaldeerd mag worden vormt dit geen probleem. Omdat men de terug geleverde elektriciteit administratief in mindering kan brengen op het geleverde volume, tot aan het geleverde volume van de aansluiting.

Een zonnepanelensysteem of windmolen op maat die past bij het energieprofiel van uw bedrijf blijft één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle en rendabele businesscase.  De hamvraag blijft dus met welke energiebron er zo min mogelijk zal worden teruggeleverd aan het energienet op basis van het eigen specifiek bedrijfsafnameprofiel, indien energieopslag in accu`s financieel nog (steeds) niet haalbaar blijkt.

Voorbeeld: akkerbouwbedrijf

Bij een akkerbouwbedrijf is er sprake van een ongunstig energieprofiel. Er wordt relatief veel stroom verbruikt in het najaar voor de koeling en ventilatie van uien, aardappelen
en wortelen, terwijl er relatief veel stroom opgewekt wordt in de zomer als de eigen elektriciteitsvraag en consumptie laag is. Omdat het energiegebruik dus met name in het voor en najaar plaats vindt, zal het grootste gedeelte van de geproduceerde energie van een zonnepaneleninstallatie aan het landelijke energienet worden teruggeleverd. Economisch kan dit alleen uit indien per éénheid opgewekte energie een SDE+ subsidie wordt verstrekt of de salderingsregeling kan worden toegepast. Bij de salderingsregeling mag voorlopig nog tot 2030 (gedeeltelijk) de benodigde elektriciteit in de winter weggestreept worden tegen de opgewekte stroom in de zomer. Een windturbine past (technisch) beter bij dit energieprofiel. De financiële haalbaarheid van zonnepanelen installaties en de grootte van een windmolen kunnen in verschillende varianten gedimensioneerd worden (op basis van het budget, het aantal aansluitingen, de dakoppervlakte, energieprofiel en wensen ten aanzien van terugverdientijd). Dit kan een groot verschil leveren op het te investeren bedrag en dus tevens op het rendementsplaatje van uw project en daarmee bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze voor een windmolen of zonnepanelen op een agrarisch erf. Een haalbaarheidstudie blijft daarom maatwerk!

 

Wordt dus niet zomaar ‘energieboer’ en reken de businesscase goed door en kijk op basis van het energieprofiel en verbruik wat de meest interessante verduurzamingsstrategie is voor uw bedrijf. Zo kan worden voorkomen dat u in de toekomst bedrijfseconomisch mogelijk ‘de bietenbrug op gaat’ door een onrendabele businesscase.

DISCLAIMER:Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).
Bronnen: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19770/afbouw-salderingsregeling-minimumprijs-voor-met-zonnepanelen-opgewekte-stroom
https://www.het-snoer-om.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Het-Snoer-Om-nr5-2019_DEF_Mail.pdf
Foto`s: EAZ Wind/Shutterstock

 

0 Reacties

Laat een reactie achter