Veel gestelde vraag:

 Hoe zit het met ‘groene’ stroom en de CO2-Prestatieladder?

Groene stroom bestaat niet. De elektriciteit die uw huis of bedrijf binnenkomt, is overal hetzelfde. Het verschil tussen ‘grijze’ en ‘groene’ stroom is de bron die gebruikt is om elektriciteit op te wekken. Groene stroom is op een duurzame manier opgewekt en komt gegarandeerd uit waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals steenkolen en aardgas en kernenergie en bij de productie komt CO2 vrij. Groene stroom komt uit duurzame bronnen die het milieu niet of minder belasten.

Voor grijze energie wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals steenkolen en aardgas, bronnen die ooit uitgeput raken. Ook is de CO2 die bij de productie vrijkomt belastend voor het milieu. Groene energie wordt opgewekt uit zon, wind, water of biomassa. Stuk voor stuk natuurlijke energiebronnen die nooit uitgeput raken en het milieu niet of minder (biomassa) belasten. Om te garanderen dat de groene stroom die je koopt opgewekt is uit duurzame bronnen, is er een Europees systeem voor erkende groene stroom: de GvO (Garantie van Oorsprong). Garanties van Oorsprong bewijzen dat uw energie duurzaam en schoon is opgewekt. Deze garanties geven informatie over de methode van opwekking, de datum van uitgifte, de hoeveelheid waarop de garantie betrekking heeft en de productiedatum (maand). Garanties van Oorsprong kan uw energieleverancier in Nederland kopen, maar ook importeren uit landen met een overschot zoals Noorwegen of IJsland. Voor vergroening van uw elektriciteit- of gasverbruik betaalt u vaak een meerprijs bovenop uw kWh/m3 prijs, afhankelijk van de oorsprong van de gekozen soort groene elektriciteit. Groene energie is afkomstig van natuurlijke bronnen en is opgewekt zonder CO2-uitstoot.  Bij CO2-neutrale energie wordt wel CO2 uitgestoten, maar deze uitstoot wordt ergens anders in de wereld gecompenseerd (bijvoorbeeld het planten van bomen)

Graag maken wij u er op attent dat niet alle reguliere Europese ‘Wind, Hydro en Biomassa’-groencertificaten aan de gestelde eisen van de C02-Prestatieladder voldoen. De CO2-Prestatieladder is een indexering die door organisaties gebruikt wordt om te laten zien dat zij werken aan het milieu door hun CO2-voetafdruk te verminderen. Hoe hoger het niveau hoe groter de kans op gunning bij een aanbesteding van bijvoorbeeld gemeenten. De CO2 prestatieladder levert dus vaak al direct een concurrentievoordeel bij aanbestedingen. Wil men aan de strenge eisen van de CO2-Prestatieladder voldoen, dan dient men de levering van elektriciteit te ‘vergroenen’ met Nederlandse Wind of Nederlandse Zon. Graag verwijzen wij u naar de website: http://co2-prestatieladder.nl. Per sector en branche kunnen namelijk verschillende certificeringsstandaarden gelden voor de beoordeling van het energie- en/of inkoopbeleid van een organisatie.

Door de plaatsing van zonnepanelen op uw bedrijfspand wekt u uw eigen groene stroom op en werkt u aan een rechtstreekse verlaging van het verbruik aan elektriciteit en daarmee aan een verlaging van uw CO2 uitstoot.

drs. Erik Spriensma

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’

 

Bronnen: 
http://www.energieoverheid.nl/2015/02/18/wat-de-co2-prestatieladder-precies-video/
http://co2-prestatieladder.nl
http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/groene-stroom/
Deze nieuwsitems zijn met de grootst mogelijke informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Graag verwijzen wij naar onze disclaimer op de website. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau 'Het Snoer Om' van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter