Kennisartikel energie voor agrariërs


Voor een agrarisch bedrijf kunnen de energiekosten gemiddeld zo`n 5-20% van de totale bedrijfskosten zijn. Aan de inkoopkant is iedere besparing meegenomen.  De klantenportefeuille van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ bestaat inmiddels ook uit veel relaties in de agrarische sector.  In dit kennisartikel deel ik graag een aantal ervaringen en aandachtspunten die relevant zijn voor agrarische bedrijven betreffende energie.

In algemene zin zijn de energiekosten voor een agrarisch bedrijf te beïnvloeden door:

Allereerst minder energie te gebruiken (goede gebouwschil isolatie, energiezuiniger apparatuur zoals LED verlichting). Elke kWh die je namelijk niet gebruikt is namelijk de goedkoopste kWh.

Als tweede het energiegebruik te verduurzamen door zelf op te wekken middels zonnepanelen of windmolens, zodat bedrijven op bepaalde momenten minder afhankelijk zijn van hun energieleverancier en prijsschommelingen. Elke kWh die je voor de eigen meter houdt levert een bedrijf het meeste op (hier hoeft geen netwerkkosten en energiebelasting over betaald worden).

En als derde op gunstige marktmomenten uw elektriciteit en gas in te kopen.

 

Factuurcontrole na plaatsing zonnepanelen

Elke kWh die niet gebruikt wordt is de goedkoopste kWh 

Als er gekeken wordt naar energiebesparing, dan kan via verschillende investeringen het energiegebruik gereduceerd worden. Voor een melkveebedrijf kan gedacht worden aan een voorkoeler bij de melkinstallatie, frequentieregeling op de vacuümpomp, optimaal gebruik maken van daglicht in de stal/loods in combinatie met slimme schakelaars en LED verlichting.  Voor een akkerbouwbedrijf gelden soortgelijke mogelijkheden.  Zorg voor de juiste isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld goed geïsoleerde koelleidingen en ga ongewenst warmteverlies beperken. Het is altijd interessant om te onderzoeken of restwarmte uit de bedrijfsprocessen te benutten zijn. Indien er bijvoorbeeld een gelijktijdige vraag van warmte en koude aanwezig is, bijvoorbeeld bij het drogen, is de condensorwarmte in bepaalde gevallen goed inzetbaar. Vaak wordt de condensatiewarmte vrijgegeven aan de buitenlucht. De energie die door warmte terugwinning wordt onttrokken aan de koel- en/of drooginstallatie zou in bepaalde gevallen dus mogelijk hergebruikt kunnen worden voor andere (bedrijf)doeleinden.

Energiebesparingstips bij  het gebruik van een compressor:

• Schaf een compressor aan, die energiezuiniger is
• Verlaging van de druk, stel de maximale druk af op de hoogst benodigde druk;
• Onderhoud filters;
• Afsluiting drukvat na bedrijfstijd;
• Doe een lekdetectie. Doordat er mogelijk een lekkage is van het luchtdruknet, blijft de compressor draaien om de druk op peil te houden, dit kost onnodig veel energie

En uiteraard is brandstofbesparing op trekkers altijd mooi meegenomen. De werkzaamheden en de juiste trekker hiervoor selecteren, kan mogelijk brandstof besparend werken blijkt uit onderzoek.

Kijk overigens niet alleen naar de investeringsbedragen, maar ook naar mogelijke onderhoudskosten van de verschillende energiebesparende oplossingen voor een weloverwogen keuze.

Inzage in het energieverbruik leidt vaak tot nieuwe inzichten en creëert bewustwording voor energiebesparing. Dit kan via webapplicaties via het meetbedrijf en/of uw energieleverancier.

Het energieverbruik te verduurzamen door zelf op te wekken middels zonnepanelen of windmolen

En investering in zonne- en/of windenergie draagt onder andere bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. De CO2-uitstoot en footprint neemt af bij het direct gebruik van de zelf opgewekte groene elektriciteit.

Investeren in zonne- en/of windenergie kan op jaarbasis ook een besparing realiseren op de energiekosten. Voor de elektriciteit dat u zelf opwerkt bent u namelijk minder afhankelijk van uw energieleverancier.

Duurzame energie

Om het elektriciteitsverbruik te verduurzamen heeft men globaal de mogelijkheden om zonnepanelen of een windturbine aan te schaffen. Het is echter een vergelijk tussen appels en peren. De zonnepanelen leveren uiteraard enkel energie als de zon zich boven de horizon bevindt met verstoringen van het wolkendek. Dus ook in de zomermaanden levert een PV-installatie ‘s nachts niets op. Een windturbine heeft daarentegen door het jaar en etmaal een constantere levering.  Zonnepanelen kunnen weer makkelijker verdeeld worden over meerdere gebouwen en aansluitingen. Als echter gekeken wordt naar de benodigde investering bij windenergie, dan blijkt uit de haalbaarheidsstudies van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ dat de investering in een windturbine per wattpiek 3x- 4x groter is ten opzichte van zonne-energie. Zo kent een windturbine ook jaarlijkse onderhoudskosten (smering en onderhoud). Op deze pagina leest u daar meer over.

Bij zonnepanelen neemt veelal de investering lineair toe , afhankelijk van de hoeveelheid zonnepanelen. De opbrengstprijs voor de opgewekte en teruggeleverde kWh neemt op een gegeven moment eerder af. Dit is afhankelijk of het een klein- of grootverbruikaansluiting is en afhankelijk van het energieprofiel (en % vermeden inkoop). Op deze pagina leest u hier meer over.

Voor de eventuele teruglevering van de elektriciteit geproduceerd door een windmolen of zonnepanelen kan er gekozen worden voor verschillende prijsstrategieën. Uw financiële opbrengst is mede afhankelijk hiervan. Bij zonnepanelen en/of een windmolen wordt de economische opbrengst voor MKB klanten op de lange termijn bepaald in hoeverre de geproduceerde energie direct kan worden geconsumeerd binnen de eigen bedrijfsvoering, dat wil zeggen; door de vermeden inkoop. De vermeden inkoop is natuurlijk het meest rendabel, omdat over dit volume geen transportkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) betaalt hoeft te worden. Het aandeel vermeden inkoop is ook afhankelijk van het type energieprofiel (belasting). De elektriciteit die niet direct wordt geconsumeerd wordt terug geleverd tegen een geringe vergoeding die u met uw energieleverancier afspreekt.

Een (agrarisch) bedrijf kan in hoofdlijnen verdienen met duurzame opwekkingsmethoden, via:

  1.    opbrengst GVO`s
  2.    opbrengst SDE vergoeding (of salderingsregeling voor kleinverbruikers)
  3.    terugleveringsvergoeding (via terugleveringscontract/PPA)
  4.    onbalansvergoeding (netstabilisatie)
  5.     vermeden inkoop (de eigen consumptie van de installatie)

Elke bedrijfssituatie is op basis van de aansluiting (grootverbruik/kleinverbruik) en verbruiksprofiel uniek en vergt maatwerk in berekeningen. Netverzwaring is kostbaar en mijn inziens geen juist uitgangspunt om in aanmerking te kunnen komen voor een SDE vergoeding en samenhangend een rendabele businesscase Bij ongunstige energieprofielen kan een investering enkel economisch, uit omdat er per éénheid van energie een SDE+ subsidie wordt verstrekt. Echter is de hoogte van de SDE+ niet gegarandeerd, deze kan jaarlijks fluctueren.

Een zonnepanelensysteem en/of windmolen op maat die past bij het energieprofiel van een organisatie blijft nog steeds één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor een rendabele businesscase. Er is bijvoorbeeld voor een akkerbouwbedrijf veelal sprake van een relatief ongunstig energieprofiel.  Er is veel opgewekte stroom in de zomer als er weinig eigen gebruik is en dus een hoog energiegebruik in de wintermaanden in verband met ventilatie en koeling van de landbouwgewassen.

Op gunstige marktmomenten energie in te kopen

Een goed begrip van de inkoopmarkt is noodzakelijk. De marktprijs van energie is te beïnvloeden, deze inkoopsprijs fluctueert en daar kun je op inspelen door een slimme inkoopstrategie te kiezen en op het juiste marktmoment uw energie in te kopen.

De verkoopprijs van gas en elektriciteit wordt dus in 95% bepaald door de markt. Uiteindelijk draait alles om vraag en aanbod, maar er zijn veel factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsprijs. Tussen maart en december was het prijsverschil in de leveringstarieven voor inkoop leveringsjaar 2021 ruim 30%.

Energiebelastingteruggave bij meerdere aansluitingen

Steeds vaker komt het voor dat agrarische bedrijven beschikken over meer dan 1 aansluiting op het zelfde perceel of WOZ-kavel. Indien een bedrijf aangeeft de verschillende aansluitingen administratief te willen combineren en/of samenvoegen, mag de klant de verbruiken bij elkaar optellen en dit eenmaal door de schijven te laten lopen. Administratief worden de aansluitingen tot 1 aansluiting gerekend voor de wet en verrekening energiebelasting. Dus bijvoorbeeld een boerenbedrijf met een woonhuis, en meerdere stallen met meerdere meters mag alle verbruiken bij elkaar optellen en komt hierdoor sneller in de lagere 3e energiebelasting schijf terecht.

Energie Adviesbureau verzorgt de teruggave van energiebelasting, wat voor een gemiddelde melkveehouder en akkerbouwer al snel een voordeel kan opleveren tot gemiddeld € 12.000 euro over een periode van 5 jaren.

Wat interessant is bij zonnepanelen, indien er meerdere zonnepaneleninstallaties zijn aangesloten op meerdere kleinverbruikaansluitingen (meters),en er reeds geclusterd wordt (d.w.z. het energiegebruik is samengevoegd) voor de energiebelasting, dan mag in sommige gevallen de saldering ook plaats vinden over het totale elektriciteitsgebruik en teruglevering van alle aansluitingen. Een klant profiteert dan optimaal van de huidige salderingsregeling, mits de energieleverancier dit mede mogelijk maakt. Zoek dit goed uit of dit ook in uw specifieke situatie het geval is.

 

Meer weten, bel mij op 06-44 39 39 12 of info@het-snoer-om.nl

Hartelijke groet, Erik Spriensma

Bronnen: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/FactsheetA4%20Rekentool%20Voorkoelen%20Rijksdienst%20voor%20Ondernemend%20Nederland%20....pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/FactsheetA4%20Rekentool%20Vacuumpomp%20Rijksdienst%20voor%20Ondernemend%20Nederland%20....pdf
https://www.melkvee.nl/artikel/41413-brandstofbesparing-trekker-tot-40-procent/
DISCLAIMER: Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Berekeningen zijn illustratief en indicatief. Onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Zo fluctueren Energietarieven dagelijks. Energietarieven zijn onder andere afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het inkoopmoment.  Het prijsverloop in het verleden, bieden echter geen volledige garanties en zekerheid voor de toekomst. Op alle leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 58089845).

0 Reacties

Laat een reactie achter